db.getInfoByModelHC(0,-7074592043327081804,1); XRV HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-7074592043327081804,1);