db.getInfoByModelHC(0,-7079983253446985984,1); TRX HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-7079983253446985984,1);