db.getInfoByModelHC(0,-7071844174751945999,1); VFR HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-7071844174751945999,1);