db.getInfoByModelHC(8463862935784890085,0,1); HUSQVARNA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(8463862935784890085,0,1);