db.getInfoByModelHC(0,-6767919646685952495,1); GL HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-6767919646685952495,1);