db.getInfoByModelHC(0,-6768182307483366774,1); VL HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-6768182307483366774,1);