db.getInfoByModelHC(-5298405485788958486,0,1); HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(-5298405485788958486,0,1);