db.getInfoByModelHC(0,-6768188162209968630,1); X4 HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-6768188162209968630,1);