db.getInfoByModelHC(0,-6768182301354613473,1); VT HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-6768182301354613473,1);