db.getInfoByModelHC(0,-300189159117977344,1); XL-V HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-300189159117977344,1);