db.getInfoByModelHC(0,-7071829924694644145,1); VTX HONDA MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-7071829924694644145,1);