db.getInfoByModelHC(0,4841947057807585415,1); VZR SUZUKI MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,4841947057807585415,1);