db.getInfoByModelHC(0,2931257964394160134,1); SV SUZUKI MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,2931257964394160134,1);