db.getInfoByModelHC(0,4841967391747498262,1); VLR SUZUKI MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,4841967391747498262,1);