db.getInfoByModelHC(0,-3132340111063091163,1); LT-Z SUZUKI MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-3132340111063091163,1);