db.getInfoByModelHC(0,2931257743080657460,1); VL SUZUKI MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,2931257743080657460,1);