db.getInfoByModelHC(0,2931258824890372105,1); RF SUZUKI MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,2931258824890372105,1);