db.getInfoByModelHC(-3923199457258602237,0,1); SUZUKI MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(-3923199457258602237,0,1);