db.getInfoByModelHC(0,1354081626907055970,1); XC- ATV KTM MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,1354081626907055970,1);