db.getInfoByModelHC(0,-7074541858241970488,1); DUKE KTM MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-7074541858241970488,1);