db.getInfoByModelHC(0,2314461453529782567,1); SX-ATV KTM MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,2314461453529782567,1);