db.getInfoByModelHC(-498513629359645735,0,1); KTM MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(-498513629359645735,0,1);