db.getInfoByModelHC(0,-3432687967927607165,0); Y10 AUTOBIANCHI | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,-3432687967927607165,0);