db.getInfoByModelHC(3519976393849961018,0,0); AUTOBIANCHI | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(3519976393849961018,0,0);