db.getInfoByModelHC(0,2770986557060970122,1); G BMW MOTO | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,2770986557060970122,1);