db.getInfoByModelHC(0,6222217360886007143,0); V2 CHERY | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(0,6222217360886007143,0);