db.getInfoByModelHC(443511954944356744,0,0); BOMAG | MotorZona24
db.getInfoByModelHC(443511954944356744,0,0);